Privacybeleid Servicetrack

Servicetrack is een onderdeel van Konict BV. Servicetrack met URL www.servicetrack.eu (de 'website') is eigendom van en wordt beheerd door Konict BV. Het privacybeleid geldende voor Konict BV, geldt tevens voor Servicetrack.
 

Voor Konict BV is de privacy en veiligheid van haar opdrachtgevers en gebruikers uiterst belangrijk. Wij begrijpen dat het voor u belangrijk is dat Konict BV zorgvuldig dient om te gaan met alle zaken betreffende de privacy van alle gegevens die u ons verschaft en uw behoefte om deze gegevens te kunnen beheren.

Konict BV zal deze gegevens nooit verkopen, overdragen of gebruiken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Onder gegevens verstaan wij alle contactpersonen, media, vragen, resultaten, enzovoorts.
 
Konict BV’s beleid is erop gericht dat we de privacywetgeving naleven en respecteren en dat we onze opdrachtgevers en gebruikers beschermen tegen mogelijk misbruik van hun persoonlijke gegevens. Deze gegevens zijn onderhevig aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en kunnen door de opdrachtgever op elk gewenst moment opgevraagd worden om eventuele aanpassingen te verrichten. Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten aangeboden op de website en andere internet-diensten van Konict BV. Dit privacybeleid maakt deel uit van de algemene voorwaarden van Konict BV.
Geënquêteerden
De geënquêteerden dienen zich ervan bewust te zijn dat ze met hun antwoord op een enquête of uitnodiging voor een enquête mogelijk persoonlijke informatie bekendmaken aan de leden van de websites van Konict BV. De op deze websites geïmplementeerde beveiliging en bescherming van de privacy gelden niet voor dit type overdracht of bekendmaking van persoonlijke informatie. Geënquêteerden die reageren op een enquête of een uitnodiging voor een enquête zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van hun antwoorden. Indien de geënquêteerden meer gedetailleerde informatie wensen betreffende de bescherming van hun privacy, dienen zij contact op te nemen met de enquêteur zelf.
Gebruikers en bezoekers van de websites van Konict BV
Persoonlijke gegevens worden alleen door Konict BV gebruikt en worden nooit verkocht, verhuurd of gedeeld met derden, tenzij wij uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebben. Eventuele wijzigingen kunnen gebeuren door contact op te nemen via e-mail of per telefoon met Konict BV onder duidelijke vermelding van uw wensen.
Opdrachtgevers en gebruikers
Contactgegevens, e-mailadressen, teksten, media en resultaten in een specifieke account van een van onze leden kunnen niet verkocht, overgedragen of op een andere wijze gebruikt worden door Konict BV zonder de uitdrukkelijke toestemming van het desbetreffend lid.
Uw registratie wordt door een wachtwoord beschermd, zodat alleen u en Konict BV. toegang hebben en uw persoonlijke gegevens kunnen bekijken en uw registratie kunnen verwijderen, corrigeren of annuleren.
Konict BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien een of meer van haar opdrachtgevers en/of gebruikers op enigerlei wijze auteursrechten schenden, copyrights niet respecteren of op een ongerechtvaardigde wijze andermans rechten of beschermde producten gebruiken (d.w.z.: zonder de reproductierechten ervan te bezitten).
Algemeen
Om onze website te kunnen blijven verbeteren, is het zinvol te weten wat de populaire gebieden op onze site zijn en hoeveel tijd onze gastgebruikers er doorbrengen.
Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme wijze verwerkt en gebruikt om te zien welke 'typen' mensen van onze site gebruikmaken (bijvoorbeeld hoeveel van hen vrouwen en hoeveel van hen mannen zijn). Van tijd tot tijd kunnen we ook on-line onderzoeken uitvoeren of vragenlijsten rondsturen om uw ideeën, meningen of suggesties over hoe wij onze site, producten of diensten voor u kunnen verbeteren, te verzamelen. Deze mogelijke on-line onderzoeken beperken zich wel degelijk tot gebruikers die een account hebben aangemaakt bij een van de websites van Konict BV.
Soms delen wij deze gegevens ook met onze adverteerders, zakelijke partners, sponsors en derden, zodat zij beter begrijpen wat voor soort mensen van onze site gebruikmaken. Het gaat hier zeker niet om gegevens op grond waarvan uw identiteit vastgesteld kan worden.

We doen dit op een aantal manieren, die hieronder uiteengezet worden:
IP-adressen
Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u op het web surft. Webservers, de grote computers die webpagina's 'voorschotelen', identificeren uw computer automatisch op grond van het IP-adres.
Konict BV verzamelt IP-adressen voor zijn systeemadministratie, om rapporten op te stellen en om het gebruik van zijn site te onderzoeken. Wanneer u een pagina van de website opvraagt, noteren onze servers of computers het IP-adres van de gastgebruiker. Wij verbinden geen IP-adressen met iets wat persoonlijk identificeerbaar is, dit betekent dat een gebruiker voor ons anoniem blijft.
 
 
 
 
Cookies
Cookies zijn stukjes informatie die door een website naar iemands harde schijf gezonden worden met het doel informatie vast te leggen. Cookies maken het ‘surfen’ makkelijker voor u doordat zij uw voorkeuren bewaren, terwijl u op uw site bent. Het gebruik van cookies is wijdverbreid en voordelig. U zult ze bij de meeste grotere websites aantreffen. Doordat zij ons laten zien hoe en wanneer gastgebruikers een site gebruiken, helpen cookies ons inzicht te verschaffen in welke gebieden populair zijn en welke niet.
Vele verbeteringen en de meest recente veranderingen zijn gebaseerd op informatie die wordt verschaft door cookies. Cookies helpen ons ook om pagina's een persoonlijk cachet te geven om aan de behoeften van onze gastgebruikers te voldoen.

Konict BV zal cookies niet gebruiken om de identiteit van specifieke personen vast te stellen. De website gebruikt cookies om persoonlijk identificeerbare informatie van uw computer op te halen die niet oorspronkelijk als cookie-bestand verzonden werd. Wij gebruiken geen persoonlijk identificeerbare informatie die ons door cookies toegezonden is voor promotie- of marketingdoeleinden en deze informatie wordt ook niet met derden gedeeld.
Veiligheid
Het belang van het veilig opslaan van uw persoonlijke gegevens vinden wij heel belangrijk. Wij betrachten de grootst mogelijke zorg bij de verzending van uw informatie van uw computer naar onze servers. Alleen aan de werknemers die de toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig hebben om hun werk te doen, wordt toegang verleend. De werknemer die onze privacy- en/of veiligheidsbeleidsregels overtreedt, zal aan disciplinaire maatregelen onderworpen worden; hieronder vallen de mogelijke beëindiging van het dienstverband alsook civielrechtelijke stappen en/of strafrechtelijke vervolging.
 
Wij adviseren u uw wachtwoord aan niemand te onthullen. Wij zullen u nooit in een onaangekondigd(e) telefoongesprek of e-mail om uw wachtwoord vragen. Uiteindelijk bent u degene die voor het handhaven van de geheimhouding van uw wachtwoorden en mogelijke persoonlijke gegevens verantwoordelijk is. Vergeet niet af te melden uit de website en sluit uw browservenster wanneer u klaar bent met wat u aan het doen was; dit om er zeker van te zijn dat anderen geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en correspondentie, als uw computer toegankelijk is voor anderen of als u een computer deelt met iemand anders of een computer op een openbare plaats zoals een bibliotheek of een Internetcafé gebruikt.
Acceptatie
Wij gaan ervan uit dat wanneer u deze site gebruikt, u dit document zorgvuldig doorgelezen heeft en de daarin vervatte adviezen begrijpt en opgevolgd heeft. Als u het met het privacybeleid of met de adviezen die wij geven oneens bent, doet u er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze site. Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, van tijd tot tijd veranderingen in het privacybeleid aan te brengen.
 
Wettelijke verplichting om persoonlijke gegevens openbaar te maken
Wij zullen slechts dan zonder uw voorafgaande toestemming persoonlijke gegevens over u onthullen, wanneer wij reden hebben aan te nemen dat openbaarmaking van deze informatie noodzakelijk is om de identiteit vast te stellen van, in contact te komen met of een juridische procedure aanhangig te maken tegen iemand die mogelijkerwijs schade toebrengt aan de rechten of eigendommen van Konict BV of van anderen die door deze activiteiten geschaad zou kunnen worden, ofwel die deze rechten of eigendommen (opzettelijk dan wel onopzettelijk) aantast. Wij zouden persoonlijke gegevens openbaar kunnen maken wanneer wij goede reden hebben aan te nemen dat de wet dit gebiedt.
 
 


Mocht u nog vragen hebben betreffende ons privacybeleid, neemt u dan gerust contact op met Konict BV.

 

 
Konict BV.
Sjoerd de Vries
0031 (0)53 43 28 236
 
Omhoog Terug