Algemene voorwaarden

Servicetrack is een onderdeel van en wordt beheerd door Konict BV. Alle voorwaarden geldende voor Konict BV, gelden ook voor Servicetrack.
Algemeen
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van diensten, het beschikbaar stellen van de software en de bijbehorende documentatie door Konict BV aan een opdrachtgever. De overeenkomst zal bestaan uit een opdracht, deze voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke overeenkomsten.

De overeenkomst zal gedetailleerd alle rechten en verplichtingen van Konict BV en opdrachtgever(s) omschrijven en zal voorafgaan aan alle eerdere aanbiedingen, offertes en correspondentie.

Konict BV en de opdrachtgever zullen alle werkzaamheden betreffende de diensten en software verrichten in volledige samenwerking, naar beste weten en capaciteiten en in overeenstemming met de beginselen van goed vakmanschap. De aard van het werk is zodanig dat een succesvolle uitvoering van de doelstellingen niet kan worden gegarandeerd, aangezien het zal sterk afhankelijk zijn van de samenwerking met en die inzet van de opdrachtgever.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden en / of de overeenkomst zijn alleen toegestaan na schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Konict BV. Konict BV verwerpt de geldigheid en juistheid van specifieke bepalingen en voorwaarden die niet zijn overeengekomen in de overeenkomst.
Nederlands recht
Tenzij anders is overeengekomen, zal de overeenkomst beheerd worden door en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wetten van Nederland. Indien enig deel van de overeenkomst nietig of niet-afdwingbaar worden verklaard dan zullen de overige bepalingen van de overeenkomst volledig van kracht blijven.
Schattingen en planning
Aanbiedingen, offertes en de aanvaarding van een overeenkomst zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever worden verschaft. De opdrachtgever verklaart dat, met de beste kennis en bekwaamheid, alle relevante en beschikbare informatie met betrekking tot de wensen van de opdrachtgever voor de diensten en software beschikbaar is en die aan Konict BV overhandigd.

De ramingen voor tijd en middelen, evenals citaten, zijn door Konict BV met de beste van kennis en informatie gemaakt en zijn in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap. In het geval dat de opdrachtgever of Konict BV een reden of redenen voor eventuele vertragingen identificeert zal de andere partij in kennis moeten worden gesteld en zullen passende maatregelen worden geëvalueerd. Dit, indien mogelijk, in goede samenwerking overeengekomen. Konict BV heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele wijzigingen in de overeenkomst, die voortvloeien uit informatie die door de opdrachtgever na de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst.

Konict BV is niet verantwoordelijk voor schade of kosten te wijten aan vertragingen, tenzij deze vertragingen het gevolg zijn van grove nalatigheid van Konict BV.
Wijzigingen
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan het zijn dat er wijzigingen van werkzaamheden worden vereist. Beide partijen dienen te accepteren dat dan de tijd, middelen en de schatting van de kosten zullen worden aangepast in overeenstemming. Partijen zullen elkaar op de hoogte houden van deze veranderingen en passende maatregelen zullen worden geëvalueerd. Dit wordt, indien mogelijk in goede samenwerking overeengekomen. Konict BV zal geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de veranderingen in de omvang van het werk buiten wat redelijkerwijs verwacht kan worden in de aard en het karakter van de omvang van het werk.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen; eventuele veranderingen in de omvang van het werk resulteert in extra werk voor Konict BV. Deze kosten komen ten laste van de opdrachtgever tegen de tarieven, zoals gedefinieerd in de overeenkomst.
Onderbreking en beëindiging
In het geval dat de opdrachtgever of Konict BV kan aantonen dat de werkzaamheden niet kan worden bereikt zoals overeengekomen, kunnen beide partijen de overeenkomst kan beëindigen. De ene partij zal schriftelijk alle redenen en de grondgedachte achter het besluit aan de andere partij moeten mede delen.

In het geval dat de opdrachtgever niet volledig kan voldoen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de overeenkomst, kan Konict BV overgaan tot uitstel van de werkzaamheden tot op het moment waarop de opdrachtgever wel aan de verplichtingen kan voldoen. Konict BV zal de opdrachtgever in schrijven informeren over een onderbreking van de werkzaamheden. In dit geval zullen alle tijd ramingen voor het werk worden aangepast voor de periode van uitstel. Konict BV zal een vergoeding krijgen voor alle vaste kosten, zoals gedefinieerd in de overeenkomst over deze periode.

In geval van faillissement van een van de partijen, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder aankondiging beëindigen. In dit geval, zullen alle rechten van de terminator, behouden worden zoals gedefinieerd in de overeenkomst.

In geval van beëindiging van de overeenkomst, Konict BV heeft recht op volledige betaling, zoals gedefinieerd in de overeenkomst tot de datum van de beëindiging. Opdrachtgever dient eventuele extra kosten gemaakt door Konict BV te vergoeden voor de rest van de werkzaamheden in overeenstemming zijn met de overeenkomst.
Intellectuele rechten
Tenzij anders is overeengekomen, zullen alle intellectuele rechten, waaronder de auteursrechten, en het werk van Konict eigendom van Konict BV blijven.
Voorwaarden van de betaling
Tenzij anders is overeengekomen, zal Konict BV de factuur met alle verrichtte werkzaamheden binnen een kalendermaand of in de loop van de volgende maand sturen naar de opdrachtgever. De Opdrachtgever dient de factuur binnen een maand na de datum van de factuur te voldoen. In het geval dat de opdrachtgever verzuimt de factuur te betalen binnen een maand, zal er een rentepercentage van 10% per jaar worden gerekend over het openstaande bedrag.

Overeenkomst prijzen zijn in Euro's en zal worden verhoogd met de BTW.

Indien de opdrachtgever de facturen niet betaalt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle juridische, gerechtelijke en andere kosten gemaakt door Konict BV voor het verkrijgen van de verschuldigde bedragen.
Aansprakelijkheid
Konict BV aansprakelijkheid is beperkt tot tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, zoals gedefinieerd in de overeenkomst. In het geval van nalatigheid door Konict BV of wanneer Konict BV de werkzaamheden niet kan uitvoeren is in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap.

Konict BV aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze tekortkomingen is beperkt tot het totale bedrag van de vergoedingen (exclusief BTW en kosten) ontvangen door Konict BV in het kader van het contract in de afgelopen 6 maanden.

Konict BV is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, inclusief gederfde winst of omzet.

De opdrachtgever dient Konict BV schriftelijk in kennis te stellen van eventuele vorderingen van aansprakelijkheid als gevolg van een tekortkoming. Dit binnen 60 dagen na de datum van het optreden van de tekortkoming. Konict BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen na deze periode.

Opdrachtgever vrijwaart Konict BV, haar partners, leveranciers, bestuurders, directeuren, werknemers en agenten van alle vorderingen, aansprakelijkheid, schade, verliezen of kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria en kosten door derden met betrekking tot het werk uitgevoerd door Konict BV en in het kader van de overeenkomst.
Omhoog Terug